Projecten

Afvalzorg kiest opnieuw voor intelligente stortplaatsafdichting 

Een deel van stortplaats Nauerna in Assendelft wordt afgedekt. Niet met een traditionele bovenafdichting, maar met een folie die het zelf aangeeft als er een lek ontstaat. Die keuze maakte Afvalzorg recent, op basis van jaren ervaring met het lekdetectiesysteem Geologger. Op stortplaats Schoteroog legde Afvalzorg in 2004 als eerste stortexploitant van Nederland deze intelligente afdichting aan.

Intelligent alternatief

Op al deze locaties wordt de werking van de bovenafdichting – een enkelvoudige kunststoflaag als eindafdichting – gecontroleerd met Geologger. De zekerheid op afdichting die de minerale laag in de traditionele constructie geeft, wordt overgenomen door het lekdetectiesysteem. Dat zorgt ervoor dat er geen hemelwater in het stortlichaam komt, of uit het stortlichaam in de grond terechtkomt. 
Volgens de Richtlijn Dichte Eindafwerking (VROM, 1991) is zo’n bovenafdichting van folie met lekdetectie gelijkwaardig aan de klassieke referentieafdichting als de beheerder blijvend regelmatig lekdetectiemetingen uitvoert en gemeten lekkages binnen 10 dagen repareert. Van het lek- en lokaliseringssysteem Geologger, geproduceerd door het Duitse  PROGEO Monitoring Systeme und Services GmbH & Co. KG, hebben de provincies de gelijkwaardigheid geaccepteerd. 

Visuele weergave van een lek in de kunststoffolie

  • Inspectie bij aanleg van onder- en bovenafdichtingen van stortplaatsen

Inspectie bij aanleg van een werk waarin IBC-bouwstof wordt toegepast voor protocol AS6901

Inspectie IBC werken AS6900
Vanaf 1 januari 2015 dienen alle IBC-werken aantoonbaar te voldoen aan de eisen van het inspectieprotocol AS 6900. Bent u verantwoordelijk voor een IBC-werk en wilt u een inspectie aanvragen? Neem dan contact met ons op.
                                                                                 
Enviro Quality Control BV heeft jaren lange ervaring in inspecties en heeft ook een bijdrage aan de totstandkoming van het AS 6900 schema geleverd.

Enviro Quality Control BV, maakt beide inspecties (6901 en 6902) als onderdeel van haar geaccrediteerde dienstverlening. In het kader van het Besluit Bodemkwaliteit heeft de directie Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (Bodem+) Enviro Quality Control BV ministerieel erkend voor deze inspectie activiteiten. De erkenning voor protocol 6901 en de erkenning voor Protocol 6902 zijn voor onbepaalde tijd en zijn bij Bodem+ geregistreerd onder Kui-21725-2530.
Hiermee is Enviro Quality Control BV een geaccrediteerde inspectie instelling die onder ministeriële erkenning deze werkzaamheden mag uitvoeren.

Enviro Quality Control BV inspecteert op aanvraag van de opdrachtgever conform twee bijbehorende protocollen:
 
– Inspecties conform AS6901, tijdens de aanleg van een IBC-werk;
– Inspecties conform AS6902, tijdens de gebruiksfase van een IBC-werk.

Tevens bieden wij testmogelijkheden voor levensduuronderzoek van de toegepaste kunststoffen, hetgeen dat vereist wordt in protocol AS 6901.
 
Wat zijn IBC-bouwstoffen?
Onder andere AEC- bodemassen en -slakken, of slakken die vrijkomen bij afvalverwerking en worden toegepast als een IBC bouwstof. IBC- bouwstoffen zijn niet- vormgegeven bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met Isolatie- , Beheers- en Controle- (IBC) maatregelen.
 
Om een betrouwbare isolatie van deze bouwstoffen te waarborgen, is door het SIKB het accreditatieschema ‘AS 6900 Inspectie werk met een IBC bouwstof’ opgesteld.
 
Wat is AS 6900?
AS 6900 is het inspectieprotocol dat door SIKB opgesteld is.
Het omvat twee onderdelen:
 
AS 6901 (tijdens de aanleg van een IBC-werk)
De inspectierichtlijnen borgen de kwaliteit van aanleg werken waar IBC-bouwstoffen toegepast worden. Indien er tijdens de aanleg wordt voldaan aan de eisen uit het Protocol, wordt er door Enviro Quality Control BV een “Verklaring inspectie bij aanleg van een werk waarin IBC-bouwstof wordt toegepast” afgegeven.
 
AS 6902 (tijdens de gebruiksfase van een IBC-werk)
De inspecties en daarbij behorende richtlijnen brengen de staat van het IBC-werk in kaart. Indien de inspectie van de staat van het IBC-werk voldoet aan de eisen uit Protocol 6902, wordt er door Enviro Quality Control BV een “Verklaring staat van het werk waarin IBC-bouwstof is toegepast” afgegeven.
 
Waar worden IBC-bouwstoffen toegepast?
Dit zijn functionele, nuttige toepassingen van bouwstoffen, zoals gebouwen, (spoor)wegen, bruggen, geluidswallen en dijken. Het merendeel van de toepassingen bestaat uit geluidswallen en op- en afritten van wegen.
 
Op welke IBC-werken moet u een verklaring staat IBC-werk aanvragen?
Vanaf 1 januari 2015 dienen alle IBC-werken aantoonbaar te voldoen aan de eisen van bovengenoemd inspectieprotocol.
 
Wanneer bent u verantwoordelijk voor een ‘verklaring staat IBC-werk’?
Als u een beheerder van een IBC-werk bent volgens de Regeling Bodemkwaliteit.
 
Wanneer heeft u een verklaring staat IBC-werk nodig?
Als u een beheerder bent van een IBC-werk, dan bent u wettelijk verplicht om jaarlijks de staat van het IBC-werk door een daartoe geaccrediteerd en ministerieel erkende inspectie-instelling volgens Protocol AS SIKB 6902 te laten inspecteren.
 
Wanneer moet er een melding worden gemaakt aan onze Minister via het Meldpunt Bodemkwaliteit (MBK)?
Zodra uw IBC-werk gereed is, dient u dit te melden. Evenals eventuele afwijkingen van het ontwerp. Dit dient u te doen binnen veertien dagen binnen gereedkoming. Dit staat erover in het artikel 3.9.6.4 van Regeling Bodemkwaliteit:
 
“Degene die de IBC-bouwstof heeft toegepast, meldt het gereedkomen van het werk, alsmede afwijkingen van het ontwerp als bedoeld in artikel 3.9.1 ingeval die bij een latere controle blijken, binnen veertien dagen aan Onze Minister.”
 
Artikel 3.9.7.3 van RBK
Indien uit de bijgestelde berekende eindzetting blijkt dat niet wordt voldaan aan artikel 3.9.3, vijfde lid, meldt de toepasser dit binnen veertien dagen aan Onze Minister.
 
Artikel 3.9.8 van RBK
Vanaf het moment dat de eerste laag IBC-bouwstof wordt aangebracht, wordt:
a. de afstand tussen de onderkant van de IBC-bouwstof en de HG3 jaarlijks gecontroleerd door middel van veldwerk ter vaststelling van de HG3 en de hoogteligging van de onderkant van de IBC-bouwstof;
b. de kwaliteit van het grondwater, eenmaal in de twee jaar bepaald door middel van veldwerk waarbij het grondwater wordt bemonsterd en geanalyseerd, en
c. de staat waarin het werk verkeert jaarlijks gecontroleerd door een daartoe erkend bedrijf.
De resultaten van de controle, bedoeld in het vorige lid, worden elke twee jaar gemeld aan Onze Minister. Indien sprake is van een afwijking wordt dit direct aan Onze Minister gemeld.
 
Wat als de oplevering of huidige staat niet voldoet aan de gestelde eisen?
Indien controlewerkzaamheden aantonen dat een toepassing van een IBC-bouwstof niet voldoet aan de daaraan gestelde eisen of negatieve effecten heeft, dienen  terstond maatregelen te worden getroffen. Hiervoor  dient door de beheerder een plan van aanpak te worden opgesteld, dat wordt aangeboden aan Onze Minister.
 
Hoe ontvang ik de “Verklaring Staat van het IBC-werk”?
Na opdrachtverlening wordt de inspectie gepland. Onze inspecteur voert, afhankelijk van het object volgens Protocol 6901, 6902 de inspectie uit. Hierbij maakt hij foto’s van mogelijke tekortkomingen. De bevindingen van de inspecteurs worden vastgelegd in een rapportage voor de opdrachtgever. Indien er tijdens de aanleg wordt voldaan aan de eisen uit het Protocol dan ontvangt u de bijbehorende verklaring.
 
Wat moet u doen na het ontvangen van de verklaring?
U dient noodzakelijke beheer- en onderhoudsmaatregelen uit te voeren om te blijven voldoen aan de gestelde eisen.
 
Hoe lang is een Verklaring Staat van het IBC-werk geldig:
De verklaring is 1 jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.

Inspectie tijdens de gebruiksfase van een IBC-werk voor protocol AS6902

Levensduuronderzoek op kunststoffolie en lasverbindingen

De levensduur van toegepaste kunststoffolie is onder andere onderhevig aan omgevingsfactoren. Door chemische, fysische en mechanische degradatieprocessen kan een ontwerplevensduur begrenst worden. Onder andere middels laboratoriumonderzoek kan voortijdig falen geïdentificeerd worden.

Als voorbeeld hiervan wordt onderzoek verricht om de verwachte levensduur van de toegepaste kunststoffolieconstructie te bepalen. Uitgangspunt kan hierbij zijn het uitvoeren van langeduur beproevingen, waarmee een uitspraak kan worden verkregen over een levensduurverwachting voor een periode van minimaal 100 jaar.

De laboratoriumfaciliteiten van het gerenommeerde en  geaccrediteerde laboratorium van SKZ-Testing te Würzburg waarmee Enviro Quality Control BV al jarenlang mee samenwerkt zijn ingericht voor het onderzoek naar verwachte levensduur van o.a. kunststoffolies en lasverbindingen.

De erkende langeduurgedrag-deskundige kan de onderzoeksresultaten interpreteren en vastleggen in een onderzoekrapportage met levensduurverwachting zoals beschreven in de Protocollen voor het toepassen van kunststof geomembranen voor bodembescherming en gas- en vloeistofbarrièrelagen – Deel I: Materialen, UIT 83:2018, NEN en Deel II: Aanleg en acceptatie, UIT 84:2018, NEN